FINANCIAL PRESS Polska

Związki sportowe żegnają się z dotacjami?

Minister sportu dzięki nowelizacji ustawy zyskał prawo usuwania z listy polskich związków sportowych wielu organizacji. Dla sportowców problem nie polega tylko na tym, że z nazwy ich związku zniknie słowo „polski”. Oznacza to przede wszystkim utratę dotacji na działalność. Minister usunąć może te związki, które nie należą do międzynarodowej federacji uznawanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Dla ministra i budżetu państwa „czyszczenie” listy niesie ze sobą oszczędności, jednak stawia pod znakiem zapytania działalność wielu związków, którzy skupiają – według różnych szacunków – nawet kilkanaście tysięcy trenujących daną dyscyplinę Polaków. To m.in. popularne związki różnych odmian sztuk walki.

Dla przynajmniej pięciu związków jest jednak ratunek. Mecenas Tomasz Dauerman, ekspert prawa sportowego, znalazł dla nich możliwość utrzymania się na liście polskich klubów sportowych. Wystąpił w ich imieniu z wnioskiem do Ministra Sportu i Turystyki o wystawienie zaświadczeń, że spełniają kryteria, aby zostać na ministerialnej liście. Należą bowiem do stowarzyszenia międzynarodowych federacji sportowych Sport Accord, która to jest uznawana przez MKOl.

Czy przynależność do federacji, która współpracuje z MKOl-em, wystarczy, aby zachować państwowe dotacje? Zdecyduje minister.

Przypomnijmy, że prawo do skreślania związków, które reprezentują dyscypliny nieolimpijskie, daje ministrowi sportu nowelizacja Ustawy o sporcie, dokonana jeszcze przez parlament poprzedniej kadencji.

Przedstawiamy pełne stanowisko prawnika:

Tomasz Dauerman, Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego

W imieniu 5 polskich związków sportowych skierowaliśmy do Ministra Sportu i Turystyki wnioski o wydanie w trybie art. 217 kpa stosownych zaświadczeń, potwierdzających spełnianie przez te związki kryterium ze znowelizowanego art. 12a ustawy o sporcie przynależności do właściwej międzynarodowej federacji sportowej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Chodzi o te polskie związki sportowe, które należą do międzynarodowych federacji sportowych, które z kolei są członkami stowarzyszenia międzynarodowych federacji sportowych Sport Accord.

Złożenie przedmiotowych wniosków o wydanie stosownych zaświadczeń dzisiaj nie jest przypadkowe biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z par. 3 art. 217 kpa organ powinien takie zaświadczenie wydać nie później niż w terminie 7 dni, z kolei w dniu 08 grudnia wchodzi w życie art. 12b znowelizowanej ustawy o sporcie, który daje Ministrowi Sportu prawo do wszczęcia postępowania i wydania decyzji, na mocy której polski związek sportowy stanie się związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń jeśli nie należy do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub innej uznanej przez MKOl.

Podjęte przez nas działania mają na celu tylko i wyłącznie dać reprezentowanym przez nas 5 polskim związkom sportowym poczucie bezpieczeństwa, że poprzez fakt przynależności do Sport Accord, zachowają one status polskiego związku sportowego, a ewentualne wszczęcie wobec nich postępowań będzie bezzasadne. Opieramy to na następującym wywodzie prawnym.

W przepisach ustawy o sporcie brak jest wykazu lub listy międzynarodowych federacji sportowych, które zdaniem ustawodawcy spełniają kryterium uznania ich przez MKOl. Ponadto ustawa nie zawiera definicji legalnej „międzynarodowej federacji sportowej”. Zgodnie z przyjętą przez ustawodawcę konstrukcją, spełnienie w/w obowiązku nastąpi wówczas, gdy polski związek sportowy legitymuje się przynależnością do międzynarodowej federacji sportowej, działającej w jednym ze sportów olimpijskich lub paraolimpijskich lub też innej międzynarodowej organizacji sportowej uznanej przez MKOl.

W celu prawidłowego rozpoznania niniejszej sprawy konieczne jest nie tylko odwołanie się do treści przepisów u.s. ale również i celu wprowadzenia w/w regulacji do polskiego porządku prawnego, który określony został w uzasadnieniu do projektu u.s. Jak wynika z jego treści:

Projekt ustawy w art. 11 przewiduje, że wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego składa się do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Zasady i tryb uzyskiwania zgody na utworzenie polskiego związku sportowego są przy tym podobne jak w dotychczasowej ustawie o sporcie kwalifikowanym z tą zasadniczą zmianą, że wnioskodawcy są obowiązani przedłożyć zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim, lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl). Rozwiązanie to zmierza do konsolidacji polskiego sportu oraz daje rękojmie zachowania przez polskie związki sportowe odpowiednich standardów etyczno-prawnych, jako że uznanie przez MKOl uwarunkowane jest przestrzeganiem postanowień Karty Olimpijskiej, Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz globalnym charakterem danego sportu (…)”

Tym samym jak wynika z treści uzasadnienia, głównym celem wprowadzenia obowiązku było po pierwsze chęć konsolidacji polskiego sportu, a po drugie zagwarantowanie rękojmi zachowania przez wszystkie polskie związki sportowe odpowiednich standardów etyczno- prawnych (przestrzegania Karty Olimpijskiej, Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz globalnego charakteru danej dyscypliny).

Przechodząc  zatem do rozważań dotyczących zagwarantowania rękojmi zachowania przez wszystkie polskie związki sportowe odpowiednich standardów etyczno- prawnych odwołać należy się do postanowień Karty Olimpijskiej oraz statutu i przepisów międzynarodowych federacji sportowych.  Zgodnie z fundamentalnymi zasadami olimpizmu określonymi w Karcie Olimpijskiej, Ruch Olimpijski oznacza skoordynowane, zorganizowane, uniwersalne i stałe działania realizowane pod najwyższym kierownictwem MKOl, wszystkich osób fizycznych i prawnych zainspirowanych wartościami olimpizmu.

Jednocześnie w oparciu o art. 1 ust. 2 Karty Olimpijskiej trzy główne elementy składowe Ruchu Olimpijskiego to Międzynarodowy Komitet Olimpijski („MKOl”), Międzynarodowe Federacje Sportowe („MF”, ang. wersja IF”) i Narodowe Komitety Olimpijskie („NKOl”, ang. wersja „NOC”).

Jednakże jak wynika z art. 1 ust. 3 Karty Olimpijskiej – Ruch Olimpijski poza w/w trzema głównymi elementami obejmuje również Komitety Organizacyjne Igrzysk Olimpijskich („KOIO”), krajowe związki, kluby i osoby należące do Międzynarodowych Federacji i Narodowych Komitetów Olimpijskich, szczególnie sportowców, których interesy stanowią podstawowy element działalności Ruchu Olimpijskiego, jak również sędziów, trenerów oraz innych działaczy sportowych i personelu technicznego. Obejmuje również inne organizacje i instytucje uznane przez MKOl. Natomiast sama przynależność do Ruchu Olimpijskiego wymaga nie tylko zgodności z Kartą Olimpijską, ale również uznania przez MKOl.

Jednocześnie jak wynika z art. 3 ust. 3 Karty Olimpijskiej MKOl może uznać (ang. słowo „recognise”) Międzynarodowe Federacje jak i stowarzyszenia Międzynarodowych Federacji. W celu przeanalizowania, które Międzynarodowe Federacje jak i stowarzyszenia Międzynarodowych Federacji są uznane przez MKOl konieczne jest sięgnięcie do wykazu znajdującego się na stronie internetowej MKOl.  

Na przywołanej stronie internetowej w odrębnych zakładkach wyszczególnione zostały podmioty uznane przez MKOl tj. między innymi:

  • Międzynarodowe Federacje (ang. International Federations) – w tym zakresie możemy je podzielić na Międzynarodowe Federacje sportów olimpijskich oraz nieolimpijskich;

  • Uznane i Stowarzyszone Organizacje – w tym zakresie podzielić je możemy na:

    • uznane stowarzyszenia Międzynarodowych Federacji (ang. International Federations Associations), do których MKOl zalicza: Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF), Association of International Olympic Winter Sports Federations (AIOWF), Association of IOC Recognised International Sports Federation (ARISF) oraz Sport Accord;

    • stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ang. NOC Associations);

    • organizację multisportowe (ang. Multi-Sports Organizations and Events/ Sport of All);

    • inne uznane organizacje (ang. Other Recognised Organizations).

Jak więc wynika z powyższego Sport Accord jako stowarzyszenie Międzynarodowych Federacji jest uznane przez MKOl. Powyższe potwierdza również ugruntowane stanowisko doktryny prawa sportowego.

Jednocześnie, jak wynika z treści Statutu Sport Accord, jednym z fundamentalnych celów tego podmiotu jest wzmacnianie poziomu uznania jego jak i jego członków przez Ruch Olimpijski, a także przez inne podmioty zaangażowane w rozwój sportu. Przy czym obowiązkiem każdego z członków jest przestrzeganie postanowień Statutu, przepisów i decyzji Sport Accord. Tym samym każdy z członków zobowiązany są do przestrzegania Karty Olimpijskiej i wzmacniania poziomu swojego uznania przez Ruch Olimpijski.

Jak z powyższego wynika, przynależność polskiego związku sportowego do międzynarodowej federacji sportowej wchodzącej w skład stowarzyszenia międzynarodowych federacji sportowych uznanych przez MKOl wypełnia obowiązek, o którym mowa w art. 12a ustawy o sporcie. W chwili obecnej jestem ciekaw, jakie stanowisko zajmie Minister Sportu.

Tomasz Dauerman, radca prawny, wykładowca, autor ponad 250 publikacji z zakresu prawa sportowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2000 roku właściciel Kancelarii Radcy Prawnego. Menedżer wielu znanych sportowców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *